Zespół Badawczy

b_c_ BEATA CIĘŻKA
(EWALUATOR, SPECJALISTA DS. BADAŃ JAKOŚCIOWYCH I ANALIZ EKSPERCKICH)
Prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego w latach 2004–2010. 
Od 1995 pracuje jako ewaluator m.in. programów i projektów: przedakcesyjnych (Phare) i poakcesyjnych Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny, Leonardo da Vinci), Trust for Civil Society (USA), General Electric Life Skills (USA), Norweski Mechanizm Finansowy (EEG), Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Bank Światowy). Jest autorką i realizatorską szkoleń z zakresu ewaluacji oraz wykładowcą na studiach podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W wolnych chwilach podróżuje i nurkuje.

a2 MICHAŁ BRYNDEL
(ekonomista, project manager, trener, konsultant)
Konsultant wdrożeniowiec zmian projektów i programów w organizacjach, tworzenia Biur Projektów i Programów. Zdobył duży bagaż doświadczeń w ciągu 9 lat pracy jako ewaluator, kierownik projektów, kierownik zespołów lub nadzór w projektach.
Wykonywał ewaluację w kilkunastu projektach szkoleniowych dla: DGA S.A., CRM S.A., Pracowni Psychologicznej (łącznie ponad 2000 osób objętych badaniami). W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczył w ewaluacji ex-ante i mid-term Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w latach 2004-2006. Prowadził projekty badawcze dla: Agencji Rozwoju Przemysłu obejmujący jakościowe i ilościowe badania MŚP w województwie mazowieckim oraz projekt badawczy dla Urzędu Marszałkowskiego województwa wielkopolskiego, którego przedmiotem była ocena zdolności Urzędu do pełnienia roli Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
Prowadził, nadzorował bądź doradzał w projektach w sektorze publicznym (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, National Health Service in Scotland) akademickim (The Robert Gordon University), w organizacjach pozarządowych jak i od strony komercyjnej (Polimex – Mostostal S.A., PEKAES S.A., Sysco Management, DGA S.A., Tauron Polska Energia S.A.) zarówno w Polsce jak i Wielkiej Brytanii. Jako trener z sukcesami na rynku od ponad 5 latStypendysta prestiżowego stypendium im. Josepha Conrada, absolwent Aberdeen Business School gdzie uzyskał tytuł MSc in Knowledge Management, absolwent europeistyki na Uniwersytecie Łódzkim. Pasjonat miękkich aspektów Zarządzania w tym Zarządzania wiedzą, zasobami ludzkimi i komunikacją w projektach. Działa aktywnie na rzecz jednej z organizacji pozarządowych wspomagających trudną młodzież.
a3 MATEUSZ DYNGOSZ
(socjolog, badacz społeczny, trener)
Certyfikowany trener i project manager. Zajmuje się projektowaniem i realizacją badań, korzystając zarówno z jakościowych jak i ilościowych metod badawczych. Posiada bogate doświadczenie w konceptualizacji projektów badawczych, przygotowywaniu narzędzi oraz analizie danych, ale także w samym procesie ich pozyskiwania. Pracował i współpracował z instytucjami i organizacjami z sektora prywatnego, publicznego i pozarządowego. Od 8 lat związany również z trzecim sektorem gdzie współtworzył i zarządzał ponad 10. projektami społecznymi finansowanymi z polskich i zagranicznych źródeł. Prowadził doradztwo w zakresie współpracy międzysektorowej, zarządzania i ewaluacji. W pracy trenerskiej koncentruje się na rozwoju wśród uczestników tzw. miękkich kompetencji, umiejętności zarządzania projektami oraz zespołami. Pasjonat historii i kultury polskich Żydów.
a4 ZBIGNIEW MAJ
(psycholog, badacz społeczny i organizacyjny, trener)
Prawie trzydziestoletnie doświadczenia (szef zespołu, szef pionu, kierownik projektu, dyrektor) w czołowych firmach badawczych (CBOS, Pentor, TNS OBOP, IQS, PBS, PASAD). W dorobku: dwadzieścia parę autorskich projektów łączących metody jakościowe, ilościowe i desk research, prowadzonych od etapu negocjacji i wstępnej konceptualizacji, poprzez konstrukcję narzędzi, nadzór nad realizacją, analizy aż po końcowy raport analityczny, kilkadziesiąt typowych projektów z obszaru badań politycznych, społecznych, rynkowych, ewaluacyjnych, analiz organizacyjnych, analizy sektorowej, ponad sześćset osobiście prowadzonych grup dyskusyjnych, ponad dwieście raportów, ekspertyz i, opracowań, owocne kierowanie rozgałęzionymi, rozległymi projektami z udziałem kilku podmiotów.
Dogłębna znajomość wszelkich metodologicznych i organizacyjnych aspektów projektowania i realizacji badań, doboru prób, wnioskowania, zaawansowanych metod analizy statystycznej, analiz semantycznych i systemowych oraz praktyczna umiejętność ich twórczego wykorzystania w konkretnych okolicznościach.
a5 SŁAWOMIR PRUSAKOWSKI
(psycholog, nauczyciel akademicki i pracownik naukowy SWPS, trener)

Od 15 lat zajmujący się badaniami opierającymi się na analizach statystycznych (Programy analizy danych: Statistica , SPSS), publikujący w czasopismach krajowych i zagranicznych. Pracownik Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Od 5 lat uczy jak prowadzić badania ilościowe.

a6 TOMASZ WALECZKO
(psycholog, trener, ewaluator)
trener II st. rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Zajmuje się warsztatami i szkoleniami od 2004 roku. Przeprowadził ponad 6000 godzin szkoleniowych. Główny obszar działalności to szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych. Prowadzi treningi interpersonalne, zwiększające umiejętności komunikacji, rozumienia i wyrażania emocji, budowania lepszych relacji z ludźmi. Prowadzi także zajęcia przygotowujące trenerów do pracy metodami aktywnymi. Założył Instytut Witelon zajmujący się ewaluacją programów szkoleniowych i społecznych. Głównym celem zajęcia się ewaluacją było sprawdzenie co „tak naprawdę”, w różnych perspektywach można powiedzieć o skuteczności i trwałości działań szkoleniowych i społecznych. Uczestniczył w ewaluacji programów społecznych, projektu rozwoju umiejętności menedżerskich, programów rozwoju kompetencji życiowych, projektów rozwoju kompetencji kadry szkoleniowej.